+48 18 20 11 317 mobile + 48 728 864 485 Karolówka Hotel Zakopane ul. Chłabówka 1

Dostępność hotelu – nowe ograniczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd RP przestrzegamy nowych zasad dostępności hoteli:
HOTELE:
Do 31 stycznia 2021 r. ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne tylko m.in. dla:
służb mundurowych,
medyków,
dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
członków załogi samolotu,
kierowców wykonujących transport drogowy,
członków obsady pociągu,
dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
Podstawa prawna zarządzenia jest dostępna na stronie:
Aktualne zasady i ograniczenia – COVID-19

Potwierdzenie dokonanej przez Pana/Panią rezerwacji będzie możliwe tylko w wyżej wymienionych przypadkach, w związku którymi poprosimy Państwa przed dokonaniem meldunku w hotelu o przedstawienie stosownych oświadczeń, dokumentów.