+48 18 20 11 317 mobile + 48 728 864 485 Karolówka Hotel Zakopane ul. Chłabówka 1

[:pl]

Regulamin zakupu i realizacji voucherów:

1. NABYCIE VOUCHERA

1.1. Warunkiem nabycia vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane przez Hotel konto bankowe bądź gotówką w recepcji Hotelu Dwór Karolówka wskazując w tytule płatności nazwę wykupionego pakietu usług, imię i nazwisko oraz termin pobytu.
1.2. Po opłaceniu vouchera Hotel przesyła do Nabywcy imienny oryginał vouchera, ze specyfikacją opłaconych usług, datą ważności vouchera oraz podpisem Dyrektora Hotelu lub Menagera Hotelu.
1.3. Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń musi przedstawić Hotelowi voucher w jego oryginalnej wersji.

2. REALIZACJA VOUCHERA

2.1. Voucher upoważnia osobę wskazaną w jego treści do jego wymiany na usługi wykupione przez nabywcę/posiadacza vouchera i potwierdzone przez Hotel w sposób określony w pkt. 2.2.
2.2. Warunkiem realizacji świadczeń przez Hotel jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu w Hotelu i jego pisemne potwierdzenie przez Hotel.
2.3. Rezerwacji danych świadczeń w Hotelu należy dokonywać: telefonicznie pod nr telefonu +48 18 201 13 17 / +48 728 864 485, e-mailowo: recepcja@karolowka.pl lub osobiście w Hotelu. Rezerwację uważa się za dokonaną po otrzymaniu przez osobę wskazaną w treści vouchera emaila z potwierdzeniem rezerwacji przez Hotel.
2.4. Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń zobowiązana jest przedstawić Hotelowi voucher w jego oryginalnej wersji.
2.5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

3. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA

3.1. Voucher może być zrealizowany w dowolnym terminie w ciągu 14 miesięcy od daty jego wystawienia, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji pobytu. Zmiany terminu pobytu przyjmowane są do 7 dni przed datą przyjazdu. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie tego terminu, hotel obciąży Gościa kwotą wpłaconej wcześniej zaliczki w wysokości 30%.
3.2. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Hotelu Dwór Karolówka oraz na stronie karolowka.pl.
4.2. W Przypadku zagubienia Vouchera hotel wystawia duplikat czym unieważnia oryginał.
4.3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę Vouchera z chwilą dokonania zapłaty za Voucher.

[:en]

Rules and conditions of buying and using vouchers – Hotel Dwór Karolówka***

1.BUYING VOUCHERS
1.1 The condition of purchasing a voucher is making the payment either at the Hotel’s reception or by a bank transfer to the account indicated by the Hotel; in the payment title please write the name of the package, name and the dates of stay.
1.2 After receiving the payment for the voucher, the Hotel sends to the buyer the original voucher specifying the services ordered, validity dates and bearing the signature of the Hotel’s manager.
1.3 The beneficiary of the voucher must present the original voucher to be entitled to the services.
2. EFFECTUATING THE VOUCHER
2.1 The voucher entitles the indicated person to exchange the voucher to the services purchased by the buyer/owner of the voucher and confirmed by the Hotel, as specified in 2.2.
2.2 The Hotel provides its services only after an earlier reservation of the date of stay and on condition of receiving a written confirmation by the Hotel.
2.3 The reservation of the Hotel’s services must be made on the phone: +48 18 201 13 17 / +48 728 864 485 or by e-mail: recepcja@karolowka.pl, or personally in the hotel. The reservation is effectuated after the beneficiary’s receiving an e-mail from the Hotel confirming the reservation.
2.4 The person indicated in the voucher must present the original voucher in order to receive the services.
2.5 The voucher is not a means of payment and cannot be exchanged into cash. The hotel does not give any change of the unused part of the voucher.
3. VALIDITY TERM
3.1. The voucher can be used on any date within 14 months from the issuing date, provided that reservation of the stay is previously made. Any changes in the arrival date are accepted up to 7 days before the booked date. If the stay is cancelled after this term, the hotel will charge the guest 30% of the previously-paid voucher sum.
3.2 The voucher must be used at one time, it is impossible to divide it.
4. FINAL PROVISIONS
4.1 The present rules are available at the Karolówka Hotel and on www.karolowka.pl website.
4.2 If the voucher is lost, the Hotel issues a duplicate and cancels the original voucher.
4.3 The present rules and conditions are considered to be accepted by the purchaser at the time of making the payment for the voucher.

[:]